1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

22.10.2021

Správy

Potrebujete vykompenzovať zdravotné znevýhodnenie? Toto sú príspevky


Toto je zoznam príspevkov, platný pre október 2021, o ktoré môže požiadať občan so zdravotným znevýhodnením, ktorý zároveň vlastní ZŤP kartičku, a rovnako tiež spĺňa zákonom definované podmienky.

Peňažný príspevok na prepravu

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 111,26 eura.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 40,48 eura, II. skupina na 20,24 eura, III. skupina na 12,15 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 20,24 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 36,42 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 48,57 eura.

Príspevok na opatrovanie

Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu pocíti v tomto roku približne 76 400 poberateľov. Opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), dostane príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre tento rok, teda 508,44 eura mesačne.

Opatrovateľovi v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, sa príspevok zvýšil o 31,70 eura a dosiahol sumu čistej minimálnej mzdy pre tento rok. Ak opatruje dve a viac osôb, dostane viac o 42,16 eura, teda 676,22 eura mesačne. Ak opatrovanie jednej osoby s ŤZP vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok v polovičnej výške – 254,22 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby.

V tomto prípade ale prišla k návrhu zákona o príspevkoch na kompenzáciu zásadná pripomienka z Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, ktorá žiada vypustiť odsek 8.

Odôvodnenie: Navrhuje peňažný príspevok na opatrovanie poskytovať bez ohľadu na sociálne postavenie fyzickej osoby, ktorá zabezpečuje opatrovanie, teda bez ohľadu na to, či ide o osobu v produktívnom veku, alebo poberateľa dôchodkovej, alebo výsluhovej dávky. Vzhľadom na to navrhuje príslušné obmedzujúce ustanovenia zo zákona vypustiť. Fyzická osoba v produktívnom veku, ako aj poberateľ dôchodkovej alebo výsluhovej dávky poskytujú rovnakú starostlivosť v rámci opatrovania a zákon im neustanovuje odlišné povinnosti. Z uvedeného dôvodu rada nevidí žiadne opodstatnenie na vyplácanie peňažného príspevku v rôznej výške. Zohľadňovanie sociálneho postavenia opatrovateľov pri určovaní výšky peňažného príspevku na opatrovanie je možné považovať za nerovnaký prístup a za diskrimináciu. Keď poberá opatrujúca osoba niektorú z dôchodkových dávok, táto sa mu poskytuje za zásluhovosť – celoživotnú prácu – ktorá nemá nič spoločné s opatrovaním. Argumentácia, že poberateľ dôchodkovej dávky je už príjmovo zabezpečený, na rozdiel od opatrujúcej osoby v produktívnom veku, nie je prijateľná. Na rozdiel od svojich rovesníkov títo opatrovatelia – dôchodcovia – sú namiesto odpočinku alebo pokračovania v aktívnej pracovnej a spoločenskej činnosti zapojení do náročného opatrovania.

Príspevok na osobnú asistenciu

Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 4,82 eura. Zvýšenie hodinovej sadzby predstavuje pri priemernom mesačnom rozsahu osobnej asistencie 140 hodín navýšenie príspevku zhruba o 89,60 eura mesačne.

Rozsah osobnej asistencie: určuje sa podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.447/2008 Z. z., ktoré si nemôže osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individuálny a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie, ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie.

Jednorazové peňažné príspevky:

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno poskytnúť príspevok, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Na úpravu auta

Môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, a to na úpravu auta, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za sedem rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.

Na úpravu bytu, domu a garáže

Možno poskytnúť príspevok osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.

Všetky potrebné záležitosti, ako aj komplexné údaje si viete dohľadať v našej online Poradni - v sekcii Kompenzácie & Moje práva.

Zdroj: ÚPSVaR

 

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

07.09.2023
Správy

Nenechajte si tento víkend ujsť Radničkine trhy

Zajtra 8. septembra sa začína tradičné podujatie na zviditeľnenie zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím - Radničkine trhy. Ide o predajno-prezentačné trhy chránených dielní, sociálnych podnikov a zariadení sociálnych služieb. Radničkine trhy začínajú zajtra o 13. hodine v prietoroch Starej tržnice v Bratislave.

viac
28.09.2023
Správy

Využite možnosť denných táborov pre deti s NKS či PAS

Občianske združenie Spolu pre nás ponúka možnosť denných táborov počas školských prázdnin v tomto kalendárnom roku. Denné tábory, ktoré sa budú realizovať v priestoroch centra Suppiq, sú určené pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami autistického spektra, poruchami učenia a ďalšími špecifickými poruchami v súvislosti s komunikáciou. Okrem hier čakajú deti aj jazykové cvičenia a terapie.

viac
23.09.2023
Správy

Prečítali sme volebné programy: Čo strany ponúkajú pre zdravotne znevýhodnených

Pozrite si, ktoré strany sa venovali vo svojich programoch tematike zdravotného znevýhodnenia.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ