1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

25.08.2022

Správy

Stredné školy môžu vďaka dotácii debariérizovať svoje priestory až do výšky 130 000 eur


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu v súvislosti s poskytnutím prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre oblasť debarierizácie väčších stredných škôl. Cieľom výzvy je odstránenie architektonických bariér v prípade 252 budov stredných škôl.

Od 24. augusta môžu stredné školy, ktoré k 15. septembru 2021 evidovali 275 a viac žiakov, predložiť žiadosť o financovanie projektov na debarierizáciu svojich priestorov.  Do budúcna tak pri výbere strednej školy vzniká pre zdravotne znevýhodnených žiakov možnosť rozhodnúť sa podľa svojich záujmov a cieľov a nie podľa miery debarierizácie konkrétnej školy. Neexistencia architektonických bariér by sa v budúcnosti mala stať samozrejmosťou.

Žiadateľom môže byť nie len štátna správa, ale aj organizácie súkromného a neziskového sektoru pokiaľ sú zriaďovateľmi strednej školy podľa zadefinovaných kritérií výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 32 607 212 EUR vrátane DPH, pričom maximálna výška finančných prostriedkov pre jednu školu je stanovená na úrovni 130 000 EUR vrátane DPH. Výzva bude otvorená do vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov.

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína 1. februára 2020 a končí 30. júna, a to vrátane týchto dní. Za oprávnené výdavky sa považujú najmä stavebné práce a úpravy, obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia, stavebný dozor a pod.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo, kde sú a budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

 

TS

Podporované oblasti:
Cieľom výzvy je odstránenie architektonických bariér v prípade 252 budov stredných škôl, ktoré k 15.09.2021 evidovali 275 a viac žiakov, podľa zadefinovaných štandardov

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy:
Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 6

Kód výzvy:
06I01-20-V01

Oprávnení žiadatelia:

a) Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ strednej školy),
b) Subjekt verejnej správy - obec, mesto, VÚC , právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/VÚC (ako zriaďovateľ strednej školy),
c) Mimovládne/neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ strednej školy,
d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/fyzická osoba ako zriaďovateľ strednej školy),
e) Stredná škola v zmysle § 32 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. .
Oprávnené aktivity:

Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú výdavky určené na zabezpečenie:
architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti, alebo
architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácií s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou.
Prostriedky mechanizmu budú použité na odstránenie fyzických, informačných a technologických bariér v školskom prostredí na stredných školách. V súvislosti s danou investíciou bol vypracovaný Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení. V manuáli sa vymedzili štandardy debarierizácie tak, aby zodpovedali skutočným potrebám detí, žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a rešpektovali princípy univerzálneho dizajnu. Žiadateľ je povinný si zvoliť minimálne jednu z vyššie uvedených aktivít, alebo kombináciu uvedených aktivít.


Oprávnené výdavky v rámci výzvy sú najmä:

stavebné práce a stavebné úpravy
ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie,
výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou,
stavebný dozor, odborný autorský dohľad (ak relevantné),
projektová dokumentácia (v rátane odborných posudkov napr. ako statický posudok, ak relevantné),
nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné),
mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér) ,
daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH),
rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)
všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie
výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu.
Finančné podmienky výzvy:

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu predstavuje sumu 32 607 212,001 €
Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny, bude zverejnená na webovom sídle 
Minimálna výška finančných prostriedkov pre žiadateľa saneuplatňuje
Maximálna výška finančných prostriedkov pre žiadateľa: 130 000 €

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

29.05.2024
Správy

Od júla sa zvýši opatrovateľský príspevok aj príspevok na asistenciu

Nové nariadenie vlády Slovenskej republiky zvyšuje všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľov v produktívnom veku, aj u tých, ktorí sú na dôchodku a starajú sa o jednu osobu s ŤZP, sa príspevok zvýši na 615,50 eura mesačne.

viac
31.05.2024
Správy

Poviem ti to inak 2024: Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra

Vzdelávací víkend "Poviem ti to inak" poskytne rodičom cenné informácie, praktické rady a podporu v starostlivosti o deti s poruchou autistického spektra.

viac
04.06.2024
Správy

Pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku organizuje týždenný pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov. V prekrásnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc v termíne od 15. 9. 2024 - 18. 9. 2024.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori