1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

23.09.2023

Správy

Prečítali sme volebné programy: Čo strany ponúkajú pre zdravotne znevýhodnených


Pozrite si, ktoré strany sa venovali vo svojich programoch tematike zdravotného znevýhodnenia.

Progresívne Slovensko:

Presadíme reformu posudkovej činnosti. Hlavnými cieľmi reformy bude zjednotenie a zjednodušenie posudkovej činnosti, zvýšenie férovosti, aktualizácia o najnovšie medicínske poznatky a inovácie v začleňovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce a nahradenie medicínskeho modelu (výlučne na základe diagnóz) bio-psycho-sociálnym modelom, ktorý bude zohľadňovať napríklad aj zručnosti a kvalifikáciu danej osoby.

Rozšírime sieť požičovní kompenzačných pomôcok s cieľom uľahčiť život osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám a zefektívniť využitie verejných zdrojov.

Zlepšíme ekonomickú situáciu rodičov zabezpečujúcich starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti. Rodičia, ktorí zabezpečujú starostlivosť o svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením a poberajú príspevok na opatrovanie, sa často ocitajú v pasci chudoby. Presadíme primerané sociálne zabezpečenie takýchto rodičov. Zároveň zmiernime obmedzenie zárobkovej činnosti práce z domu popri poberaní príspevku na opatrovanie.

Zvýšime prístupnosť verejných budov, priestorov a služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí v seniorskom veku. Zavedieme systém certifikovaných odborníkov a odborníčok na komplexnú prístupnosť, spolu s certifikáciou budov a služieb a ukotvíme princípy univerzálneho dizajnu v stavebnom zákone. Vytvoríme dlhodobý centrálny dotačný mechanizmus na financovanie komplexnej debarierizácie verejných a samosprávnych inštitúcií.

Podporíme vznik nájomných bezbariérových bytov.

Podporíme bezbariérovosť súkromných prevádzok a služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zavedieme nové štandardy bezbariérovosti a podporíme majiteľov a majiteľky prevádzok k ich naplneniu prostredníctvom jednoduchého dotačného mechanizmu.

Presadíme zmenu Antidiskriminačného zákona tak, aby za diskrimináciu z dôvodu zdravotného znevýhodnenia bolo považované aj odmietnutie tzv. primeraných úprav. Súčasné znenie Antidiskriminačného zákona potrebu primeraných úprav zohľadňuje iba vo vzťahu k zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Presadíme inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie k inklúzii. Zvýšime dostupnosť vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením. Zároveň považujeme vzdelávanie k inklúzii za cestu k súdržnej a solidárnej spoločnosti.

Zameriame sa na ochranu ľudí (a obzvlášť detí) so zdravotným znevýhodnením pred sexuálnym zneužívaním. Súčasné podmienky sú nastavené tak, že sexuálnym predátorom uľahčujú páchanie ich činnosti. Budeme presadzovať zavedenie psychologických posudkov pre osoby pracujúce v systéme sociálnych služieb a opatrenia, ktoré budú viesť k lepšiemu zosieťovaniu systému tak, aby (potenciálni) páchatelia nemohli unikať dôsledkom svojich činov.

Posilníme bezbariérovú verejnú dopravu. Zdravotne znevýhodnení ľudia musia mať možnosť sa samostatne pohybovať a používať verejnú dopravu. Budeme presadzovať bezbariérovosť vlakových staníc, dostupnosť nízkopodlažných vlakových súprav a vozňov či bezbariérovú (diaľkovú aj mestskú) autobusovú dopravu.

Koalícia strán OĽANO a priatelia (Kresťanská únia):

V programe sa tematike nevenujú.

SaS:

50.Dostupnejšie špeciálne školy
V súčasnosti sú jednotlivé špeciálne školy špecializované na konkrétny typ znevýhodnenia. Žiak so zdravotným znevýhodnením teda musí cestovať niekoľko kilometrov alebo bývať na internáte, aby mohol navštevovať špeciálnu školu určenú pre jeho zdravotné znevýhodnenie.
Riešenie: Rozšírime zameranie špeciálnych škôl tak, aby boli všetky zamerané na všetky druhy zdravotného
znevýhodnenia


51. Katalóg nárokovateľných podporných opatrení
Proces prideľovania prostriedkov na podporné opatrenia (napríklad na pedagogických asistentov) nie je transparentný. Dopyt škôl po prostriedkoch už niekoľko rokov prevyšuje objem zdrojov vyčlenených na financovanie osobných nákladov pedagogických asistentov, čo v praxi znamená, že časť požiadaviek škôl zostáva neuspokojená a niektorí znevýhodnení žiaci zostávajú bez podpory.
Riešenie: Stransparentníme proces prideľovania prostriedkov na podporné opatrenia pre žiakov s individuálnymi potrebami stanovením a zverejnením jasných kritérií, na základe ktorých budú podporné opatrenia nárokovateľne prideľované. Tak, aby prostriedky išli cielene tým deťom, ktoré ich najviac potrebujú. S cieľom zlepšiť prípravu študentov pedagogických smerov a personálne pomôcť školám zavedieme pilotný systém, v ktorom študenti študujúci pedagogické smery budú počas posledného ročníka bakalárskeho štúdia vykonávať súvislú pedagogickú prax na pozícii asistent učiteľa.


52. Mentorstvo špeciálnych pedagógov

Učiteľ v bežnej škole pracuje takmer v každej triede s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagógovia nie sú adekvátne pripravení na špecifiká práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. V bežných školách neučia špeciálni pedagógovia. V praxi absentuje prenos najlepších praktík od špeciálnych pedagógov.
Riešenie: Využijeme skúsenosti špeciálnych pedagógov v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomocou mentorských centier pre pedagógov z bežných škôl.

53. Debarierizácia škôl
Deti so zdravotným znevýhodnením si neraz musia školu vyberať nie podľa svojich daností a schopností, ale podľa toho, či sa do nej fyzicky dostanú cez prah dverí, či schody vedúce do učební. Na Slovensku je aktuálne iba 25 % škôl s bezbariérovým vstupom do školy a 78 % škôl má rôzne bariéry aj vo vnútornom prostredí školy. Deti, rodičia, učitelia s obmedzenou mobilitou majú problém sa pohybovať medzi jednotlivými časťami školy. Vo väčšine škôl nie je ani bezbariérové sociálne zariadenie.
Riešenie: Do roku 2030 debarierizujeme materské, základné a stredné školy, aby sa deti, rodičia a učitelia s obmedzenou mobilitou mohli pohybovať v jednotlivých častiach školy. 

54. Včasná starostlivosť pre dieťa
Komunikácia medzi školou a poradenským zariadením je v súčasnosti pri počte žiakov a klientov poradní veľmi zdĺhavá z dôvodu absencie prepojenia medzi poradenskými zariadeniami, školami a rodičmi. Tým sa poskytnutie adekvátnej a včasnej podpory pre dieťa predlžuje o 6 až 9 mesiacov.

Slovenská národná strana:

Tematike sa nevenuje, v odseku s názvom Dôstojný život seniorov a zdravotne znevýhodnených sa píše len o dôchodcoch.

Smer - sociálna demokracia:

Tematike zdravotného znevýhodnenia sa vo svojom programe nevenuje.

Hlas - sociálna demokracia:

Pomoc zdravotne ťažko postihnutým a odkázaným ľuďom:

Podpora zdravotne postihnutých a odkázaných ľudí im musí umožniť slobodne sa rozhodovať v tom, čo je pre nich najlepšie s ohľadom na ich objektívne potreby. Pripravíme nový model financovania tejto podpory, aby ľuďom umožnil flexibilne si vybrať vhodnú formu starostlivosti. V oblasti sociálnych služieb uprednostníme tie, ktoré ľuďom umožnia zotrvať čo najdlhšie v domácom prostredí medzi svojimi blízkymi, priateľmi a známymi. Dôsledne pritom budeme kontrolovať ich kvalitu, aby sa odkázaní ľudia mohli na poskytované služby plne spoľahnúť, rovnako tak vyhodnocovať finančnú efektivitu týchto výdavkov. Zvýšené financovanie zo strany štátu sa pritom musí prejaviť najmä vo zvýšených mzdách pracovníkov v sociálnych službách, lebo títo ľudia nemôžu byť odkázaní len na minimálne mzdy. Cieľom bude posilnenie a stabilizácia personálneho stavu. Otvorenou a verejnou komunikáciou so všetkými zainteresovanými zadefinujeme nový model financovania sociálnych služieb i jasné rozdelenie kompetencií v tejto oblasti.

Inovácie v zdravotníctve: telemedicína/ prevencia a asistovaný život/výskum a vývoj

Rozvoj telemedicíny na Slovensku zahŕňa zriadenie služieb telemedicíny (vrátane telediagnostiky a telepsychológie) v zdravotnej starostlivosti a tiež v nadrezortných službách (tzv. poradne zdravia). Počas pandémie COVIDu nastalo mimoriadne zintenzívnenie komunikácie pacienta s lekárom prostredníctvom telefonátov/videohovorov, čo ponúka príležitosť na možné odbremenenie zdravotníckych zariadení od mnohých (častokrát) zbytočných návštev pacientov, a zároveň na rýchlejší pokrok v tejto oblasti na Slovensku. Základným východiskom je aktívne využívanie technológií vo včasnej diagnostike s cieľom redukcie počtu odvrátiteľných úmrtí. V praxi to do budúcnosti znamená najmä kvalitatívne zlepšenie života seniorov, zdravotne znevýhodnených či osamelo žijúcich ľudí.

Postavenie športu:

Systémová podpora športu a zdravého životného štýlu pre nás znamená dostupnosť rekreačného športu pre všetky skupiny obyvateľstva, zdravotne znevýhodnených ľudí nevynímajúc. Presadzujeme preto koncept otvorených školských a obecných športovísk pre verejnosť na celom Slovensku 365 dní v roku.

Aliancia:

Vo svojom programe sa tejto tematike nevenuje.

Demokrati:

Víziou Demokratov je pokojné, bezpečné a prosperujúce Slovensko. Každý z nás je v určitom zmysle súčasťou nejakej menšiny, a preto cestu k naplneniu vízie vidíme v budovaní súdržnej a spravodlivej spoločnosti, založenej na porozumení, diverzite a inklúzii. Rešpekt k dôstojnosti každého človeka, bez ohľadu na pôvod, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie alebo iné osobné charakteristiky, musí byť zaručený.

Zlepšíme podmienky na voľbu pre zdravotne znevýhodnených občanov. Zabezpečíme im bezbariérový prístup. Pre nevidiacich a slabozrakých zaručíme tajnosť voľby prostredníctvom umožnenia voľby s dotykovou pomôckou.

Zvyšovanie úrovne vzdelania sa dlho považovalo za hlavný predpoklad pre dosiahnutie rastu ekonomiky a životnej úrovne, ale to už nestačí. Obsah a spôsob práce v mnohých povolaniach sa mení. Je tu doba práce na diaľku, práce s informačnými technológiami, nastupuje umelá inteligencia, rozvoj zaznamenáva zdieľaná ekonomika, množstvo ľudí pracuje tak, že sú jednou nohou zamestnancami a druhou nohou samostatní podnikatelia. Tvorivá práca sa nesmie obmedzovať úzkoprsými pravidlami, ktoré mali zmysel v 20. storočí, ale už ho stratili. Oporou slovenskej ekonomiky sú aj malí zamestnávatelia, živnostníci, IT spoločnosti či startupy. Vyššiu zamestnanosť však dosiahneme aj lepšou ponukou práce a pracovných podmienok ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce (napr. matky menších detí alebo zdravotne znevýhodnení ľudia).

Zjednodušíme a zjednotíme pravidlá pre ohrozené skupiny zamestnancov, napr. rodičov s malými deťmi, osamelých rodičov, zdravotne postihnutých zamestnancov. Súčasne zvýšime ich šance na trhu práce daňovými a odvodovými zvýhodneniami.

Krajina bez bariér:
Zdravotné znevýhodnenie a chronické ochorenie postihujú čoraz viac ľudí. Okrem psychického zaťaženia, so znevýhodnením sa spája aj finančná záťaž v podobe vyšších výdavkov a nižších príjmov. Rezortizmus, podfinancovanie podpory v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, ale aj nedostatok relevantných dát a informácií vedú k tomu, že ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny sa stretávajú s chudobou a sociálnou izoláciou. Sú nútení prekonávať mnoho bariér, ktoré zdraví ľudia nemusia. Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám garantujeme podporné opatrenia už od začiatku. Tak, aby možnosť osobného rozvoja a uplatnenia v spoločnosti mal každý a každá, bez ohľadu na vek alebo stupeň znevýhodnenia.
Chceme, aby štátna podpora bola aktívna a neustála, aby človek so zdravotným znevýhodnením v každej životnej etape mal istotu, že sa má na koho obrátiť. Nadrezortný prístup má zohľadňovať potreby od ranej starostlivosti až po paliatívnu. Dlhodobá zdravotná starostlivosť musí prekročiť fázu analýz a byť riadne implementovaná v praxi.
Včasná intervencia, kvalitné vzdelávanie, bezprostredná podpora pre ľudí so zdravotným znevýhodnením sa prejavia vo vyššej kvalite života týchto ľudí a ich rodín. Umožnia lepšiu prípravu na nezávislý život, ekonomickú aktívnosť a zároveň znížia závislosť od starostlivosti blízkych či sociálnych dávok. Vážime si prínos rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých blízkych a obetujú vlastné potreby, zdravie a kariéru. Budeme presadzovať, aby im bola poskytnutá pomoc a aby deti nekončili v Centrách detí a rodiny alebo v celoročných zariadeniach kvôli nedostatočným terénnym a ambulantným službám. Oceňujeme prácu a obetu opatrovateliek a tiež aj iných zamestnancov v zariadeniach či teréne. Zlepšeniepodmienok pre ich prácu bude našou prioritou.


Zvýšime príspevok na opatrovanie a zrušíme prax posudzovania príjmu opatrovaného na účely
poskytnutia príspevku na opatrovanie. Zvýšime koeficient pri posudzovaní príjmu opatrovateľa.
Zabezpečíme dostupnejšie flexibilné sociálne služby vrátane včasnej intervencie či odľahčovacej
služby.
Predĺžime obdobie poberania časti príspevku na opatrovanie aj po ukončení opatrovania
na preklenutie obdobia, kým sa neformálny opatrovateľ nezamestná.
Zavedieme nemocenské poistenie pre opatrovateľa tak, ako v prípade poistencov štátu.
Radikálne navýšime platy opatrovateliek a ostatných zamestnancov v zariadeniach, ako aj terénnych
opatrovateliek, aby už nemuseli odchádzať do zahraničia. Nastavíme normatívy počtu zamestnancov
podľa náročnosti a potreby klientov.
Zavedieme náborový a stabilizačný príspevok pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
a opatrovateľky zaradíme do vyššieho pracovného záťažového stupňa.
Zachováme osobnú asistenciu a zlepšíme postavenie osobných asistentov.
Zavedieme príspevok podľa miery potrebnej podpory osobe so zdravotným znevýhodnením.
Zvážime možnosť prehodnotenia kompetencií samospráv tak, aby sa zlepšila dostupnosť sociálnych
služieb pre klientov a aby neverejné zariadenia neboli v permanentnej finančnej tiesni.
Zjednotíme posudkovú činnosť a navýšime platy posudkových lekárov.
Zvýšime mieru zazmluvnenia ošetrovateľských úkonov v ZSS.
Navýšime financovanie Centier pre deti a rodiny poskytujúce mimoriadne náročnú starostlivosť
zdravotne znevýhodneným deťom.

Kresťanskodemokratické hnutie:

Dlhodobo zdravotne znevýhodneným a sociálne slabším (dôchodcom) poskytneme dotácie na rekonštrukcie nehnuteľností na dosiahnutie významného zníženia energetickej náročnosti. Pôjde o cielené rozdeľovanie dotácii na bývanie tým, ktorí nemajú alternatívu jeho financovania, alebo nie sú schopní vykonať významnú rekonštrukciu na zníženie energetickej náročnosti.

Zabezpečme vzdelávanie dostupné každému – inklúzia, desegregácia, rovnosť šancí, celoživotné vzdelávanie – zvýšme dostupnosť všetkých foriem vzdelávania každému v priebehu celého aktívneho života; aj ľuďom s individuálnymi potrebami.

Zabezpečme vzdelávanie dostupné každému – inklúzia, desegregácia, rovnosť šancí, celoživotné vzdelávanie:

Zmyslom inklúzie je zabezpečiť každému žiakovi maximálne dosiahnutie jeho vzdelávacieho a rozvojového potenciálu s ohľadom na jeho celkový rozvoj – fyzickú, mentálnu, duševnú a prípadne aj spirituálnu dimenziu. Základným predpokladom úspešnej inklúzie je princíp maximálneho osohu pre všetkých žiakov. Inklúzia nesmie znamenať zvýšenú potrebnú starostlivosť o skupinu žiakov na úkor druhých žiakov. Toto nedosiahneme spoliehaním sa na spontánne postoje pedagógov a odborných zamestnancov, ale zavedením riadne fungujúceho systému aj s potrebnou metodikou a podporou pre manažmenty škôl, odborných zamestnancov aj učiteľov. Systém podporných opatrení pre deti a žiakov nesmie zostať iba na papieri, v zákone – do života ho prinesú najmä podporné inkluzívne tímy: špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, sociálni pedagógovia, sociálni pracovníci, liečební pedagógovia, logopédi, asistenti učiteľa, pomocní vychovávatelia, zdravotnícki pracovníci a samozrejme funkčné zariadenia 61 2023 poradenstva a prevencie. Títo odborní zamestnanci sa musia stať stálou súčasťou škôl a nezávisieť na krátkodobých, časovo a finančne ohraničených projektoch, čo znamená efektívne vyčerpanie prostriedkov z POO a EŠIF a plynulý prechod na financovanie zo štátneho rozpočtu. Rýchly vývoj a masívny nástup nových technológií a z toho vyplývajúce zmeny v štruktúre pracovných miest a požiadaviek na zamestnancov a podnikateľov znamenajú, že nikto z nás nie je na celú svoju kariéru a život vybavený potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ktoré získal pri úspešnom ukončení dosiahnutého stupňa vzdelania. Je teda nevyhnutné podporovať také formy celoživotného vzdelávania, ktoré umožnia každému podľa potreby aktualizovať osobné zručnosti a vzdelanie.

Každé dieťa so zdravotným postihnutím a znevýhodnením i jeho rodina si zaslúžia mať sa lepšie:

Ak na niečom záleží, potom záleží na všetkom. Pretože je dieťa dôležité, je dôležité všetko, čo robí. Dieťa môže byť v rodine šťastné len vtedy, keď sú šťastní jeho rodičia. Každé dieťa, aj dieťa so zdravotným postihnutím či znevýhodnením a jeho rodina je pre nás dôležitá. Je dokázané, že investície do sociálnej starostlivosti v detstve majú vyššiu návratnosť ako investície uskutočnené v neskorších fázach života.
Chceme dať deťom so zdravotným postihnutím či znevýhodnením lepšiu štartovaciu čiaru, aby v budúcnosti mohli žiť plnohodnotný a nezávislý život. Aby neboli na štáte závislí, ale boli čo najviac samostatní. Chceme podporiť rodičov v ich neobyčajnom rodičovste. Aby pre svoje každé dieťa, aj dieťa so znevýhodnením, aj dieťa bez znevýhodnenia žili, horeli, ale nevyhoreli. Aby sa o pomoc a služby nemuseli doprosovať či zháňať cudzích, či rodinných sponzorov, alebo zbierať štuplíky od fliaš, aby mohli zaplatiť potrebnú zdravotnú či sociálnu starosltivosť pre svoje dieťa.


Hlavné ciele: Zabezpečiť maximálnu pomoc, podporu a potrebnú starostlivosť pre každé dieťa so zdravotným postihnutím či znevýhodnením. Vytvoriť podmienky pre poskytovateľov tejto starostlivosti, aby mohli poskytovať svoje služby pre tieto deti čo najviac individualizovane a adresne. Aby pomoc a starostlivosť boli dostupné v regiónoch a prišli včas. Aby sa v štáte zmobilizovali a spojili všetky rezorty s cieľom podporiť vývin každého dieťaťa a pomôcť každej rodine.
Opatrenia:
• Znásobíme príspevok na odkázanosť na starostlivosť v prípade detí, aby každé dieťa so zdravotným postihnutím dostalo v sociálnych službách potrebnú intenzívnu a individuálnu sociálnu starostlivosť a tým šancu na lepší a kvalitnejší život.
• Vytvoríme minimálnu sieť sociálnych služieb na komunitnej úrovni (ambulantných a terénnych) s vymedzením územných jednotiek tak, aby každé dieťa s každým druhom zdravotného postihnutia a jeho rodina mali regionálne dostupné služby, pomoc a podporu v mieste a v čase, keď to potrebujú a mohli čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom rodinnom prostredí.
• Zabezpečíme, aby rodič alebo poverená osoba mohli doprevádzať dieťa v prípade hospitalizácie v nemocnici, zvlášť dieťa so zdravotným postihnutím.
• Zabezpečíme štátom financovanú, prístupnú a intenzívnu zdravotnú rehabilitáciu pre každé dieťa v štátnych aj v súkromných zariadeniach na poukaz, aby rodiny mali možnosť slobodného výberu rehabilitačného zariadenia bez ohľadu na zazmluvnenie alebo nezazmluvnenie zariadenia s poisťovňou a neboli nútené hľadať vlastné zdroje dofinancovania alebo celkového zafinancovania služieb tohto rehabilitačného zariadenia.
• Zabezpečíme bezplatnú a dostupnú odľahčovaciu službu pre rodičov-opatrovateľov, ktorí sa dennodenne starajú o svoje dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím.
• Navýšime počty tried v predškolských zariadeniach pre deti so zdravotným postihnutím tak, aby každé dieťa s každým druhom zdravotného postihnutia, aj dieťa s poruchou autistického spektra, malo právo s potrebnou odbornou podporou, s asistentom a bez obmedzenia vzhľadom na uplatňovanie školských obvodov, navštevovať bežnú materskú školu v blízkosti svojho bydliska od troch rokov.
• Podporíme nástroje transformácie škôl na bezbariérové s inkluzívnym modelom vzdelávania, dostupné a prístupné pre všetky deti so zdravotným postihnutím s prihliadnutím na individuálne potreby každého dieťaťa. Cesta k inklúzii v dospelosti nevedie cez segregáciu v detstve.
• Podporíme dostupnosť logopédov pre deti so zdravotným postihnutím a zadefinujeme minimálne štandardy na poskytovanie logopedickej starostlivosti prostredníctvom štátom garantovanej časovej a regionálnej dostupnosti a frekvencie terapií pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre deti so zdravotným postihnutím.
• Podporíme nástroje na zvyšovanie dostupnosti inkluzívnych tímov na školách a služieb zdieľaných špeciálnych pedagógov – terénnych špeciálnych pedagógov v procese vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na bežných školách.
• Otvoríme odbornú diskusiu k vytvoreniu nástroja aktívneho prepájania pomoci a starostlivosti v každom životnom cykle človeka so zdravotným postihnutím od zdravotnej starostlivosti, dostupnosti a prístupnosti škôl, zamestnania, bývania a sociálnej starostlivosti.
• Aktívne podporíme opatrenia Akčného plánu k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022 – 2030.
• Podporíme výstavbu inkluzívnych detských ihrísk na miestnej úrovni.
• Zasadíme sa o dodržiavanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
• Zasadíme sa o vytváranie prístupného prostredia pre ľudí so zdravotným postihnutím vrátane verejných inštitúcií.

Republika:

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím /ŤZP/ a držitelia preukazu ťažkého zdravotného postihnutia Prostredníctvom certifikovaných dodávateľov zmeníme formát a materiálne zloženie preukazu ťažkého zdravotného postihnutia a takýmto spôsobom zabránime jeho falšovaniu. Podobným spôsobom vyriešime aj neustálu problematiku parkovacej karty. Riešenie problematiky neoprávneného parkovania na mieste pre ťažko zdravotne postihnutého / ŤZP / zmeníme formou adekvátnych a pravidelne aktualizovaných sankcií. Ich sprísnenie postupne odstráni tento závažný problém. Zmenou noriem a pravidelnou kontrolou miest označených ako parkovacia plocha pre ťažko zdravotne postihnutých / ŤZP / docielime, že takáto osoba už nebude mať problém zaparkovať na určenom mieste. V tejto oblasti zabezpečíme aj dodržiavanie legislatívy a príslušných VZN v obciach. Zabezpečíme sprísnenie trestov za zneužitie preukazu ťažkého zdravotného postihnutia / ŤZP /, nakoľko v tomto prípade prevencia úplne zlyháva. Zmeníme formu registrácie na mýto a oslobodíme občanov s preukazom ťažkého zdravotného postihnutia / ŤZP / od platenia diaľničnej známky. Zabezpečíme zmenu pri získaní príspevku na motorové vozidlo, čo bude mať za následok menšiu odkázanosť osôb s ťažkým zdravotným postihnutím / ŤZP / na rodinných príslušníkoch. Adekvátne navýšime aj príspevok na chod motorového vozidla, nakoľko jeho terajšia výška je nedostatočná. Zreformujeme posudzovanie kompenzačných príspevkov na ťažké zdravotné postihnutie / ŤZP / podľa princípu zásluhovosti a udržateľnosti. Upravíme posudzovanie všetkých zmien pri osobe z ťažkým zdravotným postihnutím / ŤZP / pôsobiacej ako SZČO.

 

Celé volebné programy všetkých strán si viete pozrieť kliknutím sem.

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

16.11.2023
Správy

Zdravotne znevýhodnení môžu teraz nadobudnúť digitálne zručnosti úplne zdarma

Zdravotne znevýhodní majú možnosť absolvovať špičkové online školenia v oblasti digitálnych médií. Školenia sú určené zdravotne znevýhodneným bez zrakového a sluchového znevýhodnenia. Projekt Digi Lab - Digitálne vzdelávanie pre teba je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Počet miest je limitovaný.

viac
03.11.2023
Správy

Na Slovensku je takmer 870 000 ľudí so zdravotným znevýhodnením - bariér však neubúda

Ľudia so zdravotným znevýhodnením nepochybne patria na Slovensku k menšinám, ktoré denne čelia nielen predsudkom spoločnosti, ale aj mnohým prekážkam v ich živote. Na najčastejšie bariéry sa pozrel redaktor Martin Nagy, ktorý prežil deň na invalidnom vozíku.

viac
02.11.2023
Správy

Napriek genetickej poruche je dnes modelkou

Hannah Harpin vzbudzuje pozornosť už od narodenia a neobchádza ju ani kritika okolia. Mladá žena sa narodila so vzácnym genetickým Hay-Wellsovým syndrómom. Podľa štatistík odbornej verejnosti trpí touto poruchou len zopár stoviek ľudí na svete.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ